Identiteit

Identiteit op IKC Stella Nova

IKC Stella Nova is een Protestant Christelijke school en is onderdeel van de Unicoz Onderwijsgroep. Levensbeschouwelijke vorming is een vast onderdeel van het programma. Drie keer per week besteden we aandacht aan levensbeschouwing, waarin waarden en normen centraal staan vanuit de christelijke gedachte. Daarnaast vieren we de christelijke feesten met elkaar. Iedereen die onze identiteit respecteert en deelneemt aan de activiteiten is welkom op IKC Stella Nova. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze leerlingen andere geloofsovertuigingen (leren) respecteren.

Christelijke identiteit bij Unicoz Onderwijsgroep                                  

(deze tekst is geschreven door het bestuur)

Ons geloofsconcept
Het bestuur van de stichting baseert zich op de christelijke levensvisie zoals ze ons is doorgegeven. Deze traditie wordt ons doorgegeven in het Bijbels verhaal, dat tevens onze inspiratiebron is. Gerechtigheid, rechtvaardigheid, barmhartigheid en naasten- liefde zijn de sleutelwoorden bij deze inspiratie. In het optreden van Jezus van Nazareth wordt zichtbaar wat deze woorden betekenen. In het Bijbels verhaal is God het beeld van de menselijke vrijheid. Hiermee wordt bedoeld dat onze God een bevrijdende God is. In het Uittocht verhaal leidt hij ons naar ‘Het Beloofde Land’ (waar je als vrij mens kunt leven). Vertaald naar ons wil dat zeggen: ook wij leggen die weg naar dat ‘Beloofde Land’ af. Ook wij willen als vrije mensen leven. Het Bijbels verhaal is bron van inspiratie om een humanitaire wereld gestalte te geven. Een wereld waarin we als vrije mensen met elkaar leven. Het beeld van God als een bevrijdende God, kan ons daarbij inspireren.
De christelijke levensvisie is het kader van waaruit wij ons mensbeeld, wereldbeeld en godsbeeld vorm geven. Wij zien het als onze opdracht om het beste uit de deze traditie ter beschikking te stellen aan iedereen die onze scholen bezoekt.
Voorts gaan we ervan uit dat ook andere religieuze tradities bronnen van inspiratie kunnen zijn. We maken een principiële keuze voor de weg van de christelijke geloofstraditie. Wij staan open voor de geloofsovertuigingen van andere geloofstradities. De ontmoeting met andere tradities en overtuigingen is leerzaam en inspirerend. Voorwaarde hiervoor is wel, dat iedereen (bestuur; directies; leerkrachten; ondersteunend personeel) vertrouwd zijn met de eigen christelijke traditie. Dit vertrouwd zijn biedt namelijk mogelijkheden om op een diepgaande manier zin te geven aan kwesties van leven en dood. Binnen deze traditie kan richting en zin gegeven worden aan de opvoeding en het onderwijs van kinderen.
 
Uit dit geloofsconcept volgt dat het bestuur een open aannamebeleid met betrekking tot nieuwe leerlingen voorstaat. Wat onze scholen aan te bieden hebben is waardevol ook voor hen die onze religieuze traditie niet delen. (Waardevol binnen onze christelijke is o.a.: Het open en optimistisch mens-, wereld- en godsbeeld; De toekomst is niet afgesloten; Er is altijd vergeving mogelijk.) In de identiteit van onze scholen zit de openheid naar het andere en naar de ander ingebakken.
 
Ons vormingsconcept
In ons geloofsconcept neemt openheid een belangrijke plaats in. We zien graag dat kinderen open staan voor het andere. Dit kan betrekking hebben op andere opvattingen, andere gewoontes, andere uiterlijkheden, andere voorkeuren. Pas als je openstaat voor het andere kan je dat andere leren kennen. Dit is een houding die voor een belangrijk deel thuis wordt meegegeven. Ze kan groeien wanneer ouders en leerkrachten wat dit betreft samenwerken als partners in de opvoeding.
Echter, wanneer je deze open houding hebt is het ook belangrijk dat je weet waar je zelf voor staat en wie je zelf bent. Het gesprek met de kinderen daarover is dan ook heel belangrijk.
 
Voorbeelden voor deze open houding zijn te vinden in de verhalen over Jezus (Het Evangelie). Wat dit betreft moeten we ervan uitgaan dat ouders op ons rekenen; zij verwachten van ons dat we de kinderen het een en ander meegeven op het gebied van geloof en levensbeschouwing. School en ouders zijn partner hierin. Als scholen hebben wij hier een eigen verantwoordelijkheid.
 
Samen met aandacht voor geloof en levensbeschouwing willen we ook aan de kinderen meegeven dat het belangrijk is om te vertrouwen in de toekomst; het is daarbij belangrijk dat alle betrokkenen bij de school, dus directie, leerkrachten en ondersteunend personeel, uitstralen dat ze vertrouwen in kinderen hebben. Een laatste waarde die voor ons vormingsconcept een rol speelt is dat we kinderen willen meegeven dat tegenslagen niet het laatste woord mogen hebben. Het is belangrijk om idealen voor ogen te houden, ook als het tegenzit.
Als opvoeder willen we graag het beste uit kinderen halen en voor ons betekent dit, dat we eraan willen werken dat kinderen voor elkaar opkomen en dat ze verantwoorde keuzes maken.
 
Identiteitsbeleid op het gebied van het onderwijs
Bij het geven van onderwijs onderscheiden we drie soorten van activiteiten, namelijk didactische activiteiten, pedagogische activiteiten en organisatorische activiteiten. Ten aanzien van alle drie de gebieden willen we aangeven hoe het geloof- en vormingsconcept vertaald kan worden naar het onderwijs.
 
Didactische activiteiten: het vak godsdienst en/of levensbeschouwing
We vinden dat onderwijs op het gebied van godsdienst / levensbeschouwing van belang is voor al onze leerlingen. In onze presentatie naar ouders en leerlingen moeten we hier duidelijk over zijn. Bij de beeldvorming willen we verder naar buiten treden als ‘christelijke en katholieke’ scholen. De formele binding met de kerkelijke instituties is gewaarborgd in de statuten.
Richtinggevend voor ons is dat het vak godsdienst en/of levensbeschouwing een structurele plaats heeft in het lesprogramma van onze scholen. Een leidraad daarbij kan zijn het Raamplan voor Godsdienst en/of levensbeschouwing. We nodigen de scholen uit om de specifieke invulling van het vak zelf te bepalen.
 
Pedagogische activiteiten: het schoolklimaat
In een schooljaar kunnen zich diverse situaties voordoen, waarbij kan blijken dat een goed schoolklimaat een ondersteunende rol kan spelen. Te denken valt bijvoorbeeld aan situaties waarin leerlingen of leerkrachten geconfronteerd worden met verlies of juist met heugelijke gebeurtenissen, met conflicten of met gezamenlijke activiteiten die gelukt zijn. De centrale waarden, die in ons vormingsconcept genoemd zijn, kunnen in dergelijke situaties concreet worden. Hierbij gaat het om openheid, vertrouwen, voor elkaar opkomen en eigen verantwoordelijkheid leren nemen. Het is aan de scholen om na te gaan hoe ze deze centrale waarden zodanig in hun pedagogisch handelen kunnen vertalen, dat er een ondersteunend pedagogisch klimaat ontstaat. Samenwerking met de ouders lijkt ons hierbij essentieel.
 
Organisatorische activiteiten: vieringen en andere schoolactiviteiten
We vinden het belangrijk dat de scholen aandacht hebben voor de traditionele christelijke feesten. Ons staat voor ogen dat ernaar gestreefd wordt, om hier vieringen in eigentijdse vorm aan te verbinden. Door middel van deze vieringen kunnen we op de scholen naar elkaar toe uiting geven aan openheid, vertrouwen en verbondenheid. Vieringen zijn een belangrijk middel om met elkaar stil te staan bij belangrijke momenten in het schooljaar. Op grond van onze gezamenlijke christelijke traditie beschouwen wij de plaatselijke parochie / kerkelijke gemeente als partner in deze traditie.  Wel partners met een eigen taak. Onze taak is een onderwijskundige taak: d.w.z. alle kinderen op het spoor zetten van de levensbeschouwelijke vraag en de rol van de christelijke traditie.
 
We zijn ons ervan bewust dat op een aantal scholen een groot aantal kinderen aanwezig zijn uit andere godsdienstige/levensbeschouwelijke tradities. We vinden het belangrijk dat aandacht wordt besteed aan hun religieuze feesten. Op deze manier kan de school de plaats zijn waar de kinderen kennis maken met de leefwereld van anderen. Gesprek en dialoog zijn hier de kernwaarden.
 
Identiteitsbeleid op het gebied van personeel
Onze scholen zijn protestant christelijke en katholieke scholen. Dit komt tot uiting in het bestaand beleid op het gebied van:
 
Sollicitatie en benoeming
We stellen ons op het standpunt dat zij die benoemd worden aan één van de scholen van onze stichting bereid moeten zijn loyaal mee te werken aan het uitvoeren van het identiteitsbeleid. Dit betekent tevens dat hij of zij dient te beschikken over voldoende achtergrondkennis hiertoe. Bij het ontbreken van deze achtergrondkennis dient de kandidaat de bereidheid te hebben om deze kennis alsnog te verwerven.
Tijdens sollicitatiegesprekken dient het onderwerp van de identiteit aan de orde te worden gesteld. Van de directie verwachten wij dat zij een christelijke/katholieke achtergrond hebben.
 
Na- en bijscholing
Niet alleen voor nieuw te benoemen personeel is aandacht voor identiteit van belang, ook voor het zittende personeel is het belangrijk om de identiteit van het onderwijs geregeld onder de aandacht te brengen.
Op schoolniveau is hiervoor een rol weggelegd voor de schoolleider. Deze is ervoor verantwoordelijk dat binnen de kaderstelling van het bestuur op school voldoende draagkracht en kundigheid aanwezig is om praktisch vorm te geven aan de identiteit van het onderwijs.
Dit betekent dat er op structurele wijze aandacht geschonken moet worden aan dit onderwerp. Professionele identiteitsbegeleiding is daarbij vanzelfsprekend.
 
Werken aan geïnspireerde teams
De identiteit van onze scholen moet gedragen worden door iedereen die bij de school betrokken is (directie - leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel). Belangrijk is dat men voeding geeft aan ‘aan de inspiratie’ van het team. Deze inspiratie kan gevoed worden door o.a.: bezinningsdagen, studiedagen, schoolvieringen, team-bijeenkomsten rond godsdienst / levensbeschouwing, enz. Van de directie verwachten wij hierin een actieve rol.