Medezeggenschapsraad onderwijs

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). In de MR krijgen teamleden en ouders de gelegenheid om mee te denken over het schoolbeleid. Het gaat in de MR over de inhoud én de organisatie van het onderwijs. Voor de school is de inbreng van de MR heel belangrijk.

Taken Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad wordt betrokken bij belangrijke besluiten van de directie van Stella Nova. De Medezeggenschapsraad adviseert de schooldirectie. Ze gaat na of bij een (voorgenomen) besluit alle belangen voldoende in beeld zijn. Bij belangrijke besluiten van de directie is het nodig dat de MR ermee instemt. Bijvoorbeeld bij een aanpassing van het schoolplan of de schooltijden. Bij andere besluiten moet de directie de MR om advies vragen. Bijvoorbeeld over de besteding van het geld of het meedoen aan onderwijskundige experimenten. De MR heeft ook initiatiefrecht: op elk moment mag de MR zaken ter discussie stellen of advies uitbrengen aan de directie. Het uitgangspunt is altijd dat de directie en de MR zo goed mogelijk samen willen werken in het belang van de school.

Ook toetst de Medezeggenschapsraad of het bestaande beleid nog werkt zoals het bedoeld was. De Medezeggenschapsraad kan op verzoek van de directie in actie komen of op eigen initiatief. De leden van de MR zijn gekozen door personeel (3 leden) en door ouders (3 leden).

 

Leden MR

Voorzitter
Marlies van Geel 

Secretaris
Vacant (ouder)

Oudergeleding:
Erik Visser 
Marlies van Geel 
Nanon Verbaan 
 Personeelsgeleding: 

Hanneke Vijfvinkel 
Gerard Baak
Mirthe van der Stap 

U kunt de MR mailen op: mr@ikcstellanova.unicoz.nl 
 

Vergaderingen 2023 - 2024 


Dinsdag 26 september 2023 
Maandag 6 november 2023
Dinsdag 16 januari 2024
Maandag 11 maart 2024
Dinsdag 14 mei 2024
Dinsdag 18 juni 2024

Benieuwd? Vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn openbaar, personeelsleden en ouders kunnen erbij zijn als toehoorder. Meld je wel even aan als je van plan bent te komen. Dit kan via mr@ikcstellanova.unicoz.nl. Alleen voor een beperkt aantal vertrouwelijke onderwerpen (bijvoorbeeld als er privacygevoelige informatie gedeeld moet worden) is (een deel van) de vergadering niet openbaar. Dat wordt altijd vooraf op de agenda vermeld.

Bestanden 

Klik hier voor het jaarverslag van de MR. 
Klik hier voor het jaarplan van de MR. 

Ideeën?

Zelf een idee of iets wat onder de aandacht van Medezeggenschapsraad moet komen? Mail naar mr@ikcstellanova.unicoz.nl.