Oudercommissie, MR & OR

IKC Stella Nova onderwijs heeft een Oudercommissie een Medezeggenschapsraad en een Ouderraad.

Oudercommissie

IKC Stella Nova kinderopvang heeft een oudercommissie. De belangrijkste taken van de oudercommissie zijn:
- Opkomen voor de belangen van kinderen en ouders;
- Communicatie bevorderen tussen ouders en de medewerkers van de opvang;
- Advies geven over bijvoorbeeld opvoeding, spelen, ontwikkelen, veiligheid en gezondheid.

Meer weten over de oudercommissie, haar taken en bevoegdheden? Lees dan het reglement oudercommissie van Partou. 
U kunt contact opnemen met de oudercommissie door te mailen naar ockdvwillemalexanderplantsoen2a@oc-partou.nl. 

Medezeggenschapsraad

IKC Stella Nova onderwijs heeft een medezeggenschapsraad (MR). In de MR krijgen teamleden en ouders de gelegenheid om mee te denken over het schoolbeleid. Het gaat in de MR over de inhoud én de organisatie van het onderwijs. Voor de school is de inbreng van de MR heel belangrijk.


Instemming of advies

Bij belangrijke besluiten van de directie is het nodig dat de MR ermee instemt. Bijvoorbeeld bij een aanpassing van het schoolplan of de schooltijden. Bij andere besluiten moet de directie de MR om advies vragen. Bijvoorbeeld over de besteding van het geld of het meedoen aan onderwijskundige experimenten. De MR heeft ook initiatiefrecht: op elk moment mag de MR zaken ter discussie stellen of advies uitbrengen aan de directie. Het uitgangspunt is altijd dat de directie en de MR zo goed mogelijk samen willen werken in het belang van de school.

Meer informatie over de MR

Ouderraad

De Ouderraad van IKC Stella Nova onderwijs organiseert activiteiten voor de leerlingen en hun ouders. Denk aan feesten, de schoolfotograaf, sinterklaas, kerst- en paasontbijt en de sport- of sponsordag. De OR bestaat uit ouders en heeft ondersteuning van een leerkracht.
 
De OR beheert de vrijwillige ouderbijdrage en legt hierover verantwoording af in een jaarverslag.

Meer informatie over de OR

Stella Nova raad

De 'Stella Nova Raad' is samengesteld vanuit de oudercommissie van de kinderopvang en de medezeggenschaps- en ouderraad vanuit het onderwijs. De Stella Nova Raad heeft inspraak in en adviseert bij de ontwikkeling van IKC Stella Nova als Integraal Kindcentrum. Een van de taken die de Raad op zich zal nemen zal zijn het geven van feedback, instemming en advies op het beleid van IKC Stella Nova.